Start > Om oss

Om oss

 

Vår organisation

Svenska Epilepsiförbundet är en intresseorganisation för personer med epilepsi,  deras anhöriga och personer som  kommer i kontakt med epilepsi genom skolan, arbetet,  sjukvården eller som vill stötta oss i vårt arbete. Våra medlemmar utgörs av personer som själva har epilepsi. Tillsammans vill vi öka kunskapen om epilepsi i samhället och främja en bättre epilepsirehabilitering. 

Förbundet är en opolitiskt bunden och ideell organisation. Vår främsta inkomstkälla utgörs av ett statligt organisationsstöd och medlemsavgifter. Förbundets styrelse och övriga förtroendeuppdrag är ideella och väljs på förbundets kongress vart tredje år. Vi har ett kansli i Sundbyberg.

På lokal nivå finns våra lokal-, läns-/regionföreningar. Epilepsiföreningarna har en styrelse som utses av medlemmarna, i demokratisk ordning på årsmötet.  Föreningarnas uppgifter är mångskiftande och utförs i huvudsak av ideellt arbetande som på sin fritid planerar, samtalar, arrangerar och driver föreningens verksamhet framåt. Några få föreningar har anställd personal.

I föreningarnas verksamhetsområden ingår opinionsbildning och intressepolitik, medlemsvård och att vara en mötesplats för dialog och erfarenhetsutbyte.

Samarbeten
Epilepsiförbundet ingår i Funktionsrätt Sverige samt i International Bureau for Epilepsy (IBE). Vi är medlem i ABF, Fremia och Handikapphistoriska föreningen. 

Vad vill vi och vad gör vi?

Läs mer på sidan: Det här vill vi

Det vi arbetar med kan sammanfattas med:

  • att informera allmänhet och myndigheter om epilepsi och om de problem och behov som är förenade med epilepsi
  • att främja en förbättrad vård och behandling samt effektiv rehabilitering för personer med epilepsi
  • att motverka fördomar om epilepsi
  • att påverka samhällsplaneringen så att den bättre tillgodoser personer med epilepsi i sociala situation bl a beträffande arbete, utbildning och boende
  • att verka för vetenskaplig forskning och utveckling inom epilepsiområdet
  • att verka för bildande av läns/region- och lokalföreningar för personer med epilepsi och andra som vill verka för ett främjande av epilepsivården
  • att genom förenings- och studieverksamhet m m medverka till att bryta den isolering som epilepsi kan leda till
  • att samarbeta med andra organisationer för funktionsnedsatta såväl inom som utom landet
  • att verka för de av kongressen fastställda handikappolitiska målen.

Kongress

Kongressen, som hålls vart tredje år är förbundets högst beslutande organ. Nästa kongress hålls i oktober 2022. Gå till sida om kongressen.

Stadgar
Förbundet och våra föreningar styrs av våra stadgar.
Stadgar Epilepsiförbundet (pdf)

Verksamhetsberättelse 

Gå till sida med våra verksamhetsberättelser

 

 

 

Vår historia

När Röingegårdens Patientförening i Hässleholm bildades den 9 februari 1950 var det efter flera års intensiv skriftväxling mellan Lars-Erik Ekblom, förbundets grundare och olika myndigheter och beslutsfattare både inom och utanför Sverige.

Röingegårdens Patientförening utvecklades 1954 till Riksföreningen för Svensk Epileptikervård och som idag bär namnet Svenska Epilepsiförbundet.

Redan 1891 bildades ”Föreningen för vård av fallandesjuka sinnesslöa barn” vilket tycks ha varit en förening för vårdpersonal, anhöriga till barn med epilepsi m.fl. Den förening som bildades 1954 ville framför allt vara en intresseorganisation bland dem som hade epilepsi och deras anhöriga. I denna anda har också arbetet fortsatt under de år som gått sedan starten.

Läs mer
Du kan läsa mer i Återspegling som är minnen och anteckningar som utgivits i samband med Epilepsiförbundets 40-årsjubileum 1994, sammanställda av Lars-Erik Ekblom.

Till 50 årsjubileet gavs 50 år av förändring (pdf)  – ut som är en återblick från 1994 -2004, av Lars-Erik Ekblom.