Start > Om oss

Om oss

 

Vår organisation

Svenska Epilepsiförbundet är en ideell demokratisk politisk obunden medlems- och intresseorganisation som arbetar för ökad kunskap om epilepsi både hos allmänheten och myndigheter. Vi vill motverka fördomar och stigmatisering.

Förbundet arbetar för en bra och likvärdig sjukvård i hela landet med regelbunden läkarkontakt, förbättrad vård och behandling samt effektiv rehabilitering för personer med epilepsi.Våra lokalföreningar är en mötesplats för personer med epilepsi som ger möjlighet träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter.Våra medlemmar är personer med epilepsi,  deras anhöriga och personer som  kommer i kontakt med epilepsi genom skolan, arbetet,  sjukvården eller som vill stötta oss i vårt arbete. Våra medlemmar utgörs av personer som själva har epilepsi. Vår främsta inkomstkälla utgörs av ett statligt organisationsstöd och medlemsavgifter. Förbundets styrelse väljs på förbundets kongress vart tredje år. Vi har ett kansli i Sundbyberg.

Samarbeten

Epilepsiförbundet ingår i Funktionsrätt Sverige samt i International Bureau for Epilepsy (IBE). Vi är medlem i ABF, Fremia och Handikapphistoriska föreningen.

Vad vill vi och vad gör vi?

Läs mer på sidan: Det här vill vi

Det vi arbetar med kan sammanfattas med:

  • att informera allmänhet och myndigheter om epilepsi och om de problem och behov som är förenade med epilepsi
  • att främja en förbättrad vård och behandling samt effektiv rehabilitering för personer med epilepsi
  • att motverka fördomar om epilepsi
  • att påverka samhällsplaneringen så att den bättre tillgodoser personer med epilepsi i sociala situation bl a beträffande arbete, utbildning och boende
  • att verka för vetenskaplig forskning och utveckling inom epilepsiområdet
  • att verka för bildande av läns/region- och lokalföreningar för personer med epilepsi och andra som vill verka för ett främjande av epilepsivården
  • att genom förenings- och studieverksamhet m m medverka till att bryta den isolering som epilepsi kan leda till
  • att samarbeta med andra organisationer för funktionsnedsatta såväl inom som utom landet
  • att verka för de av kongressen fastställda handikappolitiska målen.

Kongress

Kongressen, som hålls vart tredje år är förbundets högst beslutande organ. Nästa kongress hålls 2025. Gå till sida om kongressen.

Stadgar
Förbundet och våra föreningar styrs av våra stadgar.
Stadgar Epilepsiförbundet (pdf)

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelse 2019-2021, årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelser

Gå till sida med våra tidigare verksamhetsberättelser

 

 

 

Vår historia

När Röingegårdens Patientförening i Hässleholm bildades den 9 februari 1950 var det efter flera års intensiv skriftväxling mellan Lars-Erik Ekblom, förbundets grundare och olika myndigheter och beslutsfattare både inom och utanför Sverige.

Röingegårdens Patientförening utvecklades 1954 till Riksföreningen för Svensk Epileptikervård och som idag bär namnet Svenska Epilepsiförbundet.

Redan 1891 bildades ”Föreningen för vård av fallandesjuka sinnesslöa barn” vilket tycks ha varit en förening för vårdpersonal, anhöriga till barn med epilepsi m.fl. Den förening som bildades 1954 ville framför allt vara en intresseorganisation bland dem som hade epilepsi och deras anhöriga. I denna anda har också arbetet fortsatt under de år som gått sedan starten.

Läs mer
Du kan läsa mer i Återspegling som är minnen och anteckningar som utgivits i samband med Epilepsiförbundets 40-årsjubileum 1994, sammanställda av Lars-Erik Ekblom.

Till 50 årsjubileet gavs 50 år av förändring (pdf)  – ut som är en återblick från 1994 -2004, av Lars-Erik Ekblom.