Start > Om oss > Det här vill vi

Det här vill vi

Det är våra medlemmar som bestämmer vad vi ska arbeta med, detta sker på våra kongresser.

2019 beslutade kongressen att de nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi som utfärdats av Socialstyrelsen under de närmaste åren kommer vara en prioriterad uppgift för förbundet. Förbundet vill tillse att riktlinjerna får ett genomslag i svensk sjukvård. Läs uttalandet här.

Läs mer om de nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi på Socialstyrelsens hemsida.

2010 antog kongressen ett Intressepolitiskt handlingsprogram (pdf) vars målsättning vi arbetar mot fortfarande.

Vi vill att alla personer med epilepsi ska ha en så god livskvalitet som möjligt. Föräldrar och anhöriga ska också omfattas av detta. Alla personer med epilepsi ska ha en god anfallskontroll med så få läkemedelsbiverkningar som möjligt.

Vi vill att personer med epilepsi ska ha en god skolgång med vid behov tillgång till adekvata stödresurser, ett utvecklande arbetsliv utan diskriminering, god fritid och ett gott familjeliv, d v s det som alla människor önskar sig av livet. Vi tror att ökad kunskap motverkar fördomar och att mer resurser till epilepsivården ger en bättre vård. Vi tror också att samverkan ger optimala effekter inom epilepsirehabiliteringen.

Oavsett var i landet man bor, oavsett ekonomiska förutsättningar, social bakgrund, kön och ålder ska personer med epilepsi ha rätt till en allomfattande epilepsivård.

 

Kongress

Gå till sida om kongressen.

Stadgar

Förbundet och våra föreningar styrs av våra stadgar, läs dem här: stadgar (pdf)

Verksamhetsberättelser

Läs mer på sida med verksamhetsberättelser.

 

Detta arbetar vi med:

  • att informera allmänhet och myndigheter om epilepsi och om de problem och behov som är förenade med epilepsi
  • att främja en förbättrad vård och behandling samt effektiv rehabilitering för personer med epilepsi
  • att motverka fördomar om epilepsi
  • att påverka samhällsplaneringen så att den bättre tillgodoser personer med epilepsi i deras sociala situation bl a beträffande arbete, utbildning och boende
  • att verka för vetenskaplig forskning och utveckling inom epilepsiområdet
  • att verka för bildande av läns/region- och lokalföreningar för personer med epilepsi och andra som vill verka för ett främjande av epilepsivården
  • att genom förenings- och studieverksamhet m m medverka till att bryta den isolering som epilepsi kan leda till
  • att samarbeta med andra organisationer för funktionsvariation såväl inom som utom landet
  • att verka för de av kongressen fastställda handikappolitiska målen.