Start > Om oss > Förbundskongress

Förbundskongress

Varje tredje år hålls ordinarie förbundskongress. Kongressen är Svenska Epilepsiförbundets högsta beslutande instans, som under några dagar samlar ombud från lokalföreningarna i hela landet för diskussion och beslut om förbundets framtid. Kongressen granskar också den gångna periodens arbete och resulta och väljer förbundsstyrelse och andra förtroendevalda.

Den senaste kongressen hölls på Vårdnäs stiftsgård i oktober 2022. 

Vem får delta?

Varje epilepsiförening som fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser äger rätt att sända ett ombud per påbörjat hundratal medlemmar som kongressåret registrerats senast den 1 maj. För varje ombud utses en ersättare. Förbundsstyrelsens ledamöter är självskrivna kongressombud men äger ej rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet. Förbundsstyrelsen kan medge förening att på egen bekostnad sända observatör till kongressen i mån av plats.

Motion

Motion kan väckas av förbundets region-, läns- och lokalföreningar samt av enskild medlem. Kom ihåg att motion av enskild medlem skall inges till föreningens styrelse som har att tillstyrka eller avstyrka motionen. Avstyrkt motion skall, om medlem så begär, föreläggas kongressen.