070-629 41 06 [email protected]
Start > Om oss > Förbundskongress

Förbundskongress

Varje tredje år hålls ordinarie förbundskongress. Den senaste hölls i Göteborg den 18-20 oktober 2019. Ombud från lokalföreningarna i hela landet samlas för att överlägga och diskutera förbundets framtid under en helg. Då väljs också förtroendevalda för den kommande kongressperioden och huvudlinjerna i verksamheten fastställs.

Läs mer om kongressen 2019 här.

Vad gör kongressen?

Kongressen är Svenska Epilepsiförbundets högsta beslutande instans. Kongressen skall granska den gångna periodens arbete och resultat,välja förbundsstyrelse och andra förtroendevalda samt besluta om de kommande tre årens verksamhet.

Vem får delta?

Varje epilepsiförening som fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser äger rätt att sända ett ombud per påbörjat hundratal medlemmar som kongressåret registrerats senast den 1 maj. För varje ombud utses en ersättare. Förbundsstyrelsens ledamöter är självskrivna kongressombud men äger ej rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet. Förbundsstyrelsen kan medge förening att på egen bekostnad sända observatör till kongressen i mån av plats.

Motion

Motion kan väckas av förbundets region-, läns- och lokalföreningar samt av enskild medlem. Kom ihåg att motion av enskild medlem skall inges till föreningens styrelse som har att tillstyrka eller avstyrka motionen. Avstyrkt motion skall, om medlem så begär, föreläggas kongressen.