Kongressen 2019

Här kan du läsa handlingar från kongressen 2019, och det uttalande som gjordes under mötet.

Se några röster från kongressen (film)

Uttalande från Kongress 2019

Epilepsi är en relativt vanlig neurologisk diagnos – 81 000 svenskar har enligt socialstyrelsen denna diagnos, varav 12 000 är barn och ungdomar! Man beräknar också att årligen insjuknar cirka 5 500 personer, men det kan antas att mörkertalet är stort då epilepsi även kan vara samsjuklighet med annan medicinsk bakgrund.
Svenska Epilepsiförbundet verkar för att en bättre livskvalité skall tillskapas för personer med epilepsi inom livets och samhällets alla områden – med en adekvat vård och gott psykosocialt omhändertagande kan konsekvenserna av att ha epilepsi lindras betydligt.

Nationella riktlinjer har nu utfärdats av socialstyrelsen och under de närmast kommande åren är det nu en prioriterad uppgift för förbundet att tillse att riktlinjerna får ett genomslag i svensk sjukvård. Särskilt viktiga områden är att säkerställa att en jämlik epilepsivård och rehabilitering erbjuds i hela landet samt att professionen tar tag i arbetet med epilepsiregistreringar.

Det är också en viktig uppgift för förbundet att uppmärksamma den stora gruppen av anhöriga till personer med epilepsi – föräldrar, barn, syskon m fl – och skapa utvecklande aktiviteter och utbildning i den problematik som det kan vara att leva med en epilepsidiagnos i familjen.