Svenska Epilepsiförbundet larmade i september 2022 till medier och myndigheter om den allvarliga situation som många personer med epilepsi upplevde. Flera epilepsiläkemedel var restnoterade eller helt slut på apoteken. Även många ersättningsmediciner restnoterades.

NY ENKÄT! Under sommaren 2023 genomför vi en uppföljning på vår enkät från årsskiftet 2022/2023 för att se vilka bristsituationer som finns just nu. Påverkas du av restnoterad epilepsimedicin just nu? Svara på vår enkät. 

Vid årsskiftet visade resultatet på enkäten ”Har du drabbats av restnoterad epilepsimedicin?” att nästan hälften av de som svarade inte tyckte att de fått ett lämpligt ersättningsläkemedel.

Orsakerna till restnoteringarna anges av bland annat Läkemedelsverket vara komplexa och kan handla om brist på enskilda råvaror, den allmänna oron i världen, energipriser och inflation.
Epilepsiförbundet ställde krav på att informationskedjan till patienten måste säkerställas och påtalade att läget är extra problematiskt i och med att dagens epilepsivård är bristfällig. Det är brist på neurologer, och vården är inte likvärdig i hela landet. Detta måste åtgärdas bland annat genom att implementera de nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi.

Epilepsiförbundet påtalade också att läkemedelsförsörjningen måste ses över och att beredskapen vid krissituationer måste säkras. Vi skrev brev till Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och regeringen där vi önskade svar på hur problemen ska åtgärdas.

Regeringen har tillsatt en utredning, och inför beslut kring den är det viktigt att hänsyn tas till erfarenheter från personer med epilepsi. Epilepsiförbundet har bjudits in till samtal med sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, då vi kommer att beskriva problematiken och framföra krav.
Men vi ska också uppmärksamma regeringen på att äldre läkemedel försvinner från marknaden, vilket resulterar i att det finns personer som riskerar att bli utan ett väl inprovat läkemedel som inte är utbytbart. En del av problemet är att producenterna inte längre anser att dessa läkemedel är lönsamma – därför behöver prissättningen ses över av svenska myndigheter.

Svenska Epilepsiförbundet kräver bland annat att regeringen ger en myndighet i uppdrag att

  • säkerställa att informationen till patienten fungerar bättre
  • öka lagerhållningen av läkemedel
  • förbättra prissättningen av äldre läkemedel så att den kan fortsätta produceras.

Detta har hänt:

 

 


Fakta om restnoterade läkemedel

När ett läkemedel riskerar att ta tillfälligt slut och inte går att beställa från tillverkaren måste läkemedelsföretaget anmäla det till Läkemedelsverket senast två månader innan. Det kallas för restanmälan. Enligt FASS kan restsituationen i många fall hanteras på apoteket, som kan lämna ut ett likvärdigt läkemedel. I andra fall behöver förskrivaren utfärda ett nytt recept. För enstaka läkemedel är det svårt att hitta alternativ och då kan förskrivaren behöva byta behandling.

Fass ger information om hur du som patienten kan göra och om ditt läkemedel finns på ett annat apotek  Hos Läkemedelsverket kan du söka på ditt läkemedel och se hur länge det är restnoterat.

Länk till FASS
Länk till Läkemedelsverket